Forskningsprosjekt


En del av hverandres liv. En resiliensorientert kvalitativ studie av tidligere pasienter og familiemedlemmers opplevelser etter traumatiske skader.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å få økt innsikt i hvordan familier der ett av medlemmene har opplevd traumatiske skader i form av ryggmargsskade eller hjerneskade mestrer sin situasjon.. Studien har et familieperspektiv og legger vekt på å undersøke hvilke faktorer som fremmer resiliens i familier gjennom et rehabiliteringsforløp. Det skal inkluderes totalt 70 forskningsdeltakere, både pasienter og pårørende og alle over 18 år. Det skal gjennomføres intervjuer i 12 fokusgrupper og 10 individuelle dybdeintervjuer. Deltakerne rekrutteres gjennom annonser i brukerorganisasjoners tidsskrifter/nettsteder, ved oppslag på Sunnaas og gjennom ansatte og ved direkte henvendelse til inneliggende pasienters familier.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1430 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, samt egenfinansiering fra Sunnaas sykehus i form av lønnsmidler og infrastruktur.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst