Forskningsprosjekt


Virusinfeksjoners innvirkning på sykdommen SLE

Vitenskapelig tittel:

The contribution of prior or latent virus infection to the phenotypic diversity of Systemic Lupus

Erythematosus.Prosjektbeskrivelse:
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som hovedsakelig rammer kvinner i fertil alder. Årsaken til SLE er toleransesvikt i immunforsvaret som skal forsvare kroppens egne celler og vev mot bakterier og virus. Immunforsvaret hos SLE pasienter oppfatter kroppens eget vev som fremmed og begynner å produsere antistoffer (As) mot eget vev. Dette resulterer i betennelse i egne organer. Betennelsen kan gi organskader eller i verste fall organsvikt. Virusinfeksjoner kan både utløse og opprettholde autoimmune reaksjoner. Infeksjoner forårsaket av spesifikke virus er hyppig hos pasienter med SLE. Hypotesen vår er at virus er en viktig årsak til toleransesvikt i immunforsvaret. Hensikten med dette prosjektet er derfor å finne ut hvilke virus som er involvert i utviklingen av SLE, og om ulike virus kan knyttes til ulike sykdomsforløp. Funnene vil vi relatere til endringer i sentrale molekyler i immunforsvaret. Målet er å finne nye strategier for å forebygge SLE.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1221 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gro Østli Eilertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker om midler til post doc stilling til Helse Nord, NFR og Norsk revmatikerforbund. For drift søkes det også støtte fra ulike legater og fond.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Materiale fra biobank:
Endringer i BAFF-genet og produksjon av autoantistoffer ved systemiske autoimmune sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
25.10.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
08.05.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord