Forskningsprosjekt


Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelmisbruk

Vitenskapelig tittel:

Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, perceived needs, services received and outcomeProsjektbeskrivelse:
BAKGRUNN Helsetjenestene skal i følge loven gi adekvat hjelp til barn av foreldre som mottar spesialisthelsetjenester for psykisk sykdom, rusmiddelmisbruk eller alvorlig somatisk sykdom. Men det er mangelfull kunnskap om omfang og type problemer blant disse barn og foreldre, om hva slags hjelp de får, og om hvordan de opplever sin situasjon og eventuell hjelp. FORMÅL (1) Gi ny kunnskap om omfang og problemer blant disse barna, om i hvilken grad barnas behov oppdages, om hvordan de og deres foreldre opplever hjelp og oppfølging, og om forløp og utfall for barna og familien. (2) Gi innspill til forbedringer av det norske systemet for identifikasjon og hjelp til barn av foreldre i spesialisthelsetjenesten og deres familier. (3) Utvikle kunnskapsgrunnlag og forskningssamarbeid for randomiserte kontrollerte studier av barn som pårørende og deres familier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1176 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd har finansiert 9,5 mill kroner, som er mer enn halvparten av beregnede kostnader. De parter som deltar i studien uter til sammen nesten like nye som egenandeler.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 900

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst
18.09.2014 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst