Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie om erfaringer med tidligrehabilitering etter en traumatisk hodeskade

Vitenskapelig tittel:

Følgende problemstilling ønskes belyst:

Hvordan erfares pasienttilværelsen på en rehabiliteringsavdeling etter en traumatisk hodeskade?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å få kunnskap om hvordan pasienttilværelsen på en rehabiliteringsavdeling erfares etter en traumatisk hodeskade. Studien er basert på en fenomenologisk tilnærming til opplevelse av rehabilitering med både litteraturstudier og kvalitative intervjuer. Man ønsker å få frem pasientenes perspektiv av hvordan rehabiliteringsprosessen erfares; hvorvidt de opplevde mening med oppholdet, og om de fornemmet relevans for sine videre liv. En dypere forståelse gjennom personenes egenerfaringer kan være med på å øke kunnskap for utfordringene disse menneskene møter. Igjen kan denne type studie tjene til økt refleksjon rundt det daglige, rutinemessige arbeidet for pasienten, og de prosesser tverrfaglig helsepersonell er en del av, påvirker og blir farget av. Litteratursøk tyder på at det kan være behov for innhenting av kunnskap på individnivå, for utvikling av kompetanse gjennom egenerfaringer fra rehabilitering. Forskningsdeltakerne samtykker til deltakelse i studien og skal intervjues i henhold til en intervjuguide.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1119 Prosjektstart: 19.06.2012 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Siri Moe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst