Forskningsprosjekt


Når pusten svikter

Vitenskapelig tittel:

A five years closed cohort study of outcome in patients requiring long term mechanical ventilation (LTMV).Prosjektbeskrivelse:
Langtids mekanisk ventilasjon, LTMV egner seg for en selektert gruppe pasienter med kronisk respirasjonssvikt som følge av underventilering. Prevalens i Norge er 24/100 000. Gruppen er heterogen i forhold til diagnose, behov for hjelp og grad av respiratoravhengighet. 93 % av pasientene har tilslutning til respirator er via maske og 7% via tracheostomi. Hovedmålsettinger ved LTMV er å bedre pasientens livskvalitet og bidra til livsforlengelse. Spørreskjemaet The Severe Respiratory Inssufiency (SRI) er nylig utviklet og det har vist seg å være mer sensitivt til måling av livskvalitet ved LTMV og det foreligger en validert norsk utgave som benyttes i prosjektet. Hensikten med prosjektet er å undersøke effekten av LTMV og hvilke diagnosegrupper som har mest nytte av behandlingen. Vi vil undersøke hvordan sosiodemografiske, kliniske og selvrapporterte variabler predikerer livslengde, livskvalitet, behandlingscomplience og sykehusinnleggelser ved å gjøre en fem års lukket kohort studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1090 Prosjektstart: 01.01.2008 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Heidi Markussen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av den strategiske satsingen innen helsefag i Helse Vest og fikk tildelt  kr. 150 000,- i  forskningsmidler 2012.  Vilkårene for tildelingen fra Helse Vests er bl.a. at det skal sendes søknad om PhD finansiering i Helse Vest.

Prosjekt leder har også  fått tildelt forskningsstipend fra Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling som  innebærer 50% stilling til prosjektet i 2 år.  

                                                                                                  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 127

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: UIB, Forskerutdanning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2012 REK vest
20.08.2015 REK vest
10.03.2016 REK vest
25.10.2017 REK vest
28.11.2018 REK vest