Forskningsprosjekt


NORDTEST Foreldres yrke og testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:

Parental occupational exposures and risk to develop a testicular cancer among offspring, population-based case-control study in Denmark, Finland, Norway and Sweden

NORD-TESTProsjektbeskrivelse:
Dette er en registerstudie hvor formålet er å undersøke sammenhengen mellom foreldrenes yrkesmessige eksponering før unnfangelse og under svangerskapet og barnets risiko for å utvikle testikkelkreft i voksen alder. Et delmål er å undersøke om andre forhold knyttet til svangerskap og fødsel påvirke risikoen for å utvikle testikkelkreft. Man er spesielt interessert i betydningen av yrkesmessig eksponering i landbruket og eksponering for pesticider, samt yrker der man tidligere har vist sammenheng med foreldreyrke (brannmenn, metall-, tre og næringsmiddelarbeidere, mors arbeid i yrker i helsesektoren). Alle data er innsamlet. Pasienter registrert i Kreftregisteret med testikkelkreft i perioden 1978-2010 og tilsvarende data fra de øvrige deltagende nordiske lands kreftregistre i samme periode inkluderes. Fire kontroller vil bli trukket fra det sentrale personregister matchet på fødselsår for å kontrollere for alder og lik mulighet for eksponering. Samlet vil cases, kontroller og foreldre i Norge utgjøre omkring 90 000. Data fra Kreftregisteret skal kobles med opplysninger fra Medisinsk fødselsregister (MMFR), SSB, Folkeregisteret og Rikstrygdeverket. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten for å innhente og sammenstille data. Filen som utleveres vil være avidentifisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1109 Prosjektstart: 02.07.2012 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

IARC og Centre Léon Bérard (CLB), FrankrikeForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst