Forskningsprosjekt


Evaluering av behandlingstilbudet "Raskere Tilbake" ved Revmatismesykehuset

Vitenskapelig tittel:

Evaluering av behandlingstilbud "Raskere Tilbake"  ved RevmatismesykehusetProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å evaluere tilbudet ”Raskere Tilbake” (RT) ved Revmatismesykehuset AS. Tilbudet er for personer med inflammatorisk revmatisk sykdom og muskel/skjelettlidelser som fibromyalgi og smertesyndromer. Prosjektet skal undersøke: 1) om RT bedrer arbeidsevne, mestringstro og helsestatus hos pasienter med muskel/skjelettsykdom, 2) om RT har betydning for pasienters vurdering av arbeidsevne, mestringstro og livskvalitet ved hjelp av fokusgruppeintervju. Det skal inkluderes 350 forskningsdeltagere. Data samles inn ved hjelp av spørreskjema og fokusgruppeintervju. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1104 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bente Hamnes
Forskningsansvarlig(e):  Revmatismesykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Evalueringen er finansiert av Helse Sør-Øst som også finansierer "Raskere Tilbake" ordningen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst