Forskningsprosjekt


Redusert bruk av tilleggsbehandling etter operasjon for brystkreft uten lymfeknutespredning

Vitenskapelig tittel:

Reduced Adjuvant Systemic Treatment in node negative breast cancerProsjektbeskrivelse:
Mange pasienter som opereres for brystkreft og som etter dagens praksis får tilleggsbehandling (cellegift og antiøstrogen behandling) har en god prognose. Disse pasientene blir derfor overbehandlet med en behandling som har betydelige bivirkninger. Pasienter med god prognose kan ha en tilbakefallsrisiko på 7-8%, dette gir en overbehandling på over 90%. I denne studien ønsker man å identifisere pasienter med god prognose og følge dem opp uten tilleggsbehandling. Pasienter som er operert for brystkreft uten spredning til armhulen og uten ugunstige egenskaper i tumor skal inkluderes. Svulstene blir analysert med molekylære metoder, men dette gjøres uavhengig av om pasienten er med i studien. Oppfølging innebærer klinisk undersøkelse og mammografi. Studiens endepunkt er tilbakefallsfrekevensen i løpet av observasjonsperioden på 11 år med en interimundersøkelse etter 3-4 år. Ytterligere svulstanalyse skal gjøres for evt. å kunne avdekke nye prognostiske og prediktive markører. Man skal undersøke forholdet mellom molekylære prosesser i svulsten med det kliniske utfall. Det skal inkluderes 1500 kvinner fra en rekke centre i Norge, ingen kontrollgruppe. Hensikten med studien er å bestemme risikoen for metastaser og brystkreft død etter 11 år, bestemme risikoen for å få lokalt residiv, og bestemme prognostisk verdi av molekylære analyser. Studien er samtykkebasert. Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Sykehuset Østfold Fredrikstad, Vestre Viken Drammen Sykehus, Sørlandet Sykehus Kristiansand, Nordlandsykehuset Bodø, Sykehuset Innlandet, Haukeland Universitetssykehus, Molde Sjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sykehuset Telemark, Akershus Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St Olavs Hospital. Det planlegges å benytte tidligere godkjent forskningsbiobank (2009/615); ”Gen- og proteinekspresjon av prognostiske og prediktive markører i brystkreft – komparativt studie av tumorceller i lymfeknuter, perifert blod, benmarg og primærtumor hos kvinner med brystkreft.” Rolf Kåresen er ansvarshavende for biobanken.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/982 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 30.09.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Naume
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet støttet finansielt av Helse SørØst. De enkelte sykehus som deltar, støtter prosjektet i form av at ressurser (lege/studiesykepleiere) kan benytte tid i prosjektet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Materiale fra biobank:
Gen- og proteinekspresjon av prognostiske og prediktive markører i brystkreft - komparativt studie av tumorceller i lymfeknuter, perifert blod, benmarg og primærtumor hos kvinner med brystkreft
RAST studien
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst