Forskningsprosjekt


Ernæringstilskudd til underernærte i hjemmesykepleien

Vitenskapelig tittel:

Randomisert klinisk forsøk av effekten av ernæringstilskudd til underernærte brukere i hjemmesykepleienProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er et randomisert klinisk forsøk av effekten av daglig inntak av 2 dl energi- og proteintilskudd (20 g protein) over 8 uker på innleggelseshyppighet, komplikasjoner, kroppssammensetning, muskelfunksjon og helserelatert livskvalitet hos underernærte brukere i hjemmesykepleien. Man ønsker å rekruttere 50 brukerne fra hjemmesykepleien i Bergen kommune, som er blitt vurdert underernært etter rutinemessig ernæringsscreening. Disse randomiseres til enten intervensjon (25 brukere) eller kontrollgruppe (25 brukere). Datainnsamling foregår ved baseline, 4 uker og etter 8 uker.Kroppssammensetning vurderes med kroppsmasse indeks (KMI) (kg/m2), midtoverarmsomkrets (MOAO) bioelektrisk impedans. Muskelfunksjon vurderes ved håndgripestyrke og maksimal utåndingskraft. Helserelatert livskvalitet vurderes ved SF-36 (subjektiv vurdering) og ADL (objektiv vurdering). Både intervensjonsgruppen som får ernæringstilskudd og kontrollgruppen som ikke får ernæringstilskudd, skal få det som av hjemmesykepleien og fastlege til det aktuelle tidspunkt oppfattes å være den riktige ernæringsbehandlingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/858 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 31.01.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bodil Bjørndal
Forskningsansvarlig(e):  Bergen kommune
Københavns Universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes til Nutricia A/S om gratis levering av Nutridrik Protein (1400 stk), samt til dekning av utgifter til kjøp av ”peak-flow-meter” (måler maksimal utåndingskraft).

Det søkes legatmidler til å dekke økonomiske utgifter forbundet med forsøkets gjennomføring. Transportutgifter forbundet med selve datainnsamlingen estimeres å utgjøre 2000 NOK. Utgifter i alt anslås til 6500 NOK.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: masterprogram (cand.scient.) i klinisk ernæring, Nivå: mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Ernæringstilskudd til underernærte i hjemmesykepleien
Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
15.02.2013 REK midt