Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


EGFR-mutasjoners betydning for behandlingsrespons ved lungekreft

Vitenskapelig tittel:

EGFR-mutasjoners betydning for behandlingsrespons ved lungekreftProsjektbeskrivelse:
Alle nydiagnostiserte lungekrefttilfeller blir nå rutinemessig testet for EGFR- mutasjoner. Hittil har man antatt at alle mutasjonene har effekt av EGFR- hemmende behandling, men nyere data tyder på at det ikke er tilfelle for visse mutasjonstyper. Ca. 5-10 % av de mutasjonspositive har forandringer som trolig gir liten respons på behandling. Publiserte data er svært begrensede foreløpig. I dette prosjektet ønsker forskerne å se på journaldata ved Oslo universitetssykehus. Av ca. 1000 personer testet for EGFR- mutasjoner, foreligger ”positive” funn hos ca 120. Det innebærer at om lag 10 personer har forandringer som trolig gir liten respons på behandlingen. Fra journalen skal det innhentes opplysninger om kjønn, alder, krefttype, varighet av behandling og røyking. Det opplyses at flertallet av pasientene som inngår i prosjektet vil være døde eller alvorlig syke på analysetidspunktet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/949 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.10.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus

Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2012 REK sør-øst