Forskningsprosjekt


Fra bygd til by

Vitenskapelig tittel:

En undersøkelse om helse, levekår og tilhørighetProsjektbeskrivelse:
Gjennom de siste 30 årene har flyttestrømmen fra distriktskommuner til byer vært økende i Norge 1. Senter for samisk helseforskning, i samarbeid med Norsk institutt for by – og regionforskning (NIBR) og Samisk høyskole i Kautokeino, har initiert en undersøkelse som skal gi bedre kunnskap om helse, kultur og levekår blant bybefolkning som opprinnelig kommer fra distriktskommuner med samisk og norsk bosetning. Studiepopulasjonen er utflyttede personer bosatt i byer i Norge. Befolkningen i urbane strøk er en særdeles sammensatt gruppe, da de har røtter i forskjellige områder, med forskjellig kulturbakgrunn og historie. Erfaringer, holdninger og verdier til folk som har flyttet til byer vil naturlig være farget at deres familiebakgrunn og oppvekst, i tillegg til andre sosioøkonomiske faktorer som alder, kjønn, utdanning, yrke og inntekt. Utflytningskommunene i denne undersøkelsen er gruppert i sju ulike kategorier eller regioner, som passer sammen geografisk, historisk og kulturelt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/635 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2067

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Fornyings- administrasjons – og kirkedepartementet, Helse og omsorgsdepartementet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Det er også sendt søknad til Sametinget som vil bli avgjort i mai mnd. Søknaden ble sendt på oppfordring fra Sametinget.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12000

Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord
26.04.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord