Generell forskningsbiobank


Norwegian Farmers Biobank

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder opprettelse av en generell eller tematisk forskningsbiobank. Det biologiske materialet skal brukes til å studere eksponeringer som har betydning for helseforhold, sykdom og død blant bønder. Om begrunnelsen for å forske på dette materialet sier søker: ”Landbruksarbeidere er utsatt for en rekke eksponeringer og har ofte en spesiell arbeidssituasjon og livsstil som skiller seg fra den øvrige befolkningen. Vi vet også fra offentlig statistikk og tidligere forskning at bønder på den ene siden har lav risiko for en rekke livsstilsrelaterte kreftsykdommer, og på den andre siden høy risiko for kreftsykdommer med mulig relasjon til spesielle eksponeringer i landbruket. Yrkesgruppen fremstår derfor som en interessant gruppe med tanke på å utvikle ny kunnskap både om risiko (og beskyttelse) for sykdom og død, og økt forståelse av mulige mekanismer bak sykdomsutviklingen.” Det biologiske materialet er tidligere samlet inn gjennom prosjekter som Statens arbeidsmiljøinstitutt startet ved slutten av 1980-tallet for å kartlegge yrkeseksponeringer blant bønder og studere sammenhengen mellom produksjonstyper/måter, eksponeringer og risiko for sykdom/død. Om innsamlingen av dette materialet: ”Til dette formål ble det i 1990 etablert en kohort av bønder (n=10792) som ble invitert til å delta i studien. Totalt 8482 bønder ønsket å delta, og disse svarte på et spørreskjema, tok lungefunksjonstester og leverte serumprøver. Skjemaet inneholdt spørsmål om forhold vedrørende gården (produksjon, arbeidsmengde, arbeidsforhold, høyde over havet, bruk av kjemikalier, bl.a.), eventuelle andre yrker, sykehistorie (spesielt lungesykdommer og allergi) og røykehistorie. Samtidig ble en gruppe gårder valgt ut hvor det i tillegg ble gjort yrkeshygieniske målinger i 1992-1996, for å kunne beskrive eksponeringen under gårdsarbeid mer inngående og sette den i relasjon til helse/sykdomsutfall. Eksponering for bioaerosoler (bakterier, soppsporer, endotoxiner, glukaner og midd), uorganisk støv, hydrogensulfid og amoniakk ble kartlagt, noe som er unikt i internasjonal sammenheng.” Samlingen av serumprøver, eksponeringsmålinger og besvarte spørreskjemaer er et verdifullt materiale som ønskes utnyttet til framtidig forskning. Dessuten kan verdien av materialet øke ettersom det kan inngå i et større internasjonalt samarbeid hvor Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt deltar i et internasjonalt konsortium av landbrukskohorter, AGRICOH, initiert av National Cancer Institute i USA og WHOs kreftforskningsinstitutt IARC (Leon et al 2011).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/614 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.1990

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Kristina Kjærheim
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Finansieringskilder: Forskningsprosjektene som bruker dataene.


Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst