Forskningsprosjekt


Fitnesskropper

Vitenskapelig tittel:

Atferd og holdninger til kropp, spiseforstyrrelser og doping blant instruktører og personlige trenere ved norske treningssentre Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en studie som har som mål å kartlegge kroppsoppfattelse, vektreguleringsatferd, ernæring, trening, spiseforstyrrelser og doping. Målgruppen for undersøkelsen er gruppetreningsinstruktører og personlige trenere i treningssenterkjeder tilknyttet Virke trening. Problemstillingene er formulert på følgende måte: • Hvordan er forekomsten av kroppsmisnøye, spiseforstyrrelser og dopingbruk blant gruppeinstruktører og personlige trenere i Norge? • Hvilke holdninger og kunnskaper har gruppetreningsinstruktører og personlige trenere til arbeidet mot spiseforstyrrelser ved treningssentrene? • Hvilke holdninger og kunnskaper har gruppetreningsinstruktører og personlige trenere til antidopingarbeidet ved treningssentrene? Det planlegges å kontakte 2400 gruppeinstruktører og/eller personlige trenere via e-post. De blir bedt om å fylle ut et spørreskjema som skal besvares elektronisk via Questback. I tillegg til egenutviklede spørsmål skal følgende standardiserte spørreskjemaer inkluderes: Eating Disorders Inventory – 2 (Garner, 1991)¸ Exercise Dependence Scale (Symons Downs, Hausenblas, & Nigg, 2004), Drive for muscularity Scale (McCreary & Sasse, 2000), ORTO-15 (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale, & Cannella, 2005). Gjennom spørreskjemaet skal det innhentes opplysninger om forekomst av muskel- og skjelettplager, psykiske problemer, hjerte- og karlidelser, diabetes og spiseforstyrrelser. Det antas at de vil ta ca. 25–20 minutter å fylle ut skjemaet. Hvis spørsmålene skulle trigge tanker og følelser som informantene ikke har vært klar over før, blir det gitt informasjon om at de som har behov kan ta kontakt med ROS rådgivning om spiseforstyrrelser og Dopingtelefonen. Eiere av instituttene skal godkjenne at ansatte svarer på spørreskjemaene, men informasjon vil ikke kunne tilbakeføres til disse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/583 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Solfrid Bratland-Sanda
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering (dvs prosjektet finansieres gjennom FoU tid ved Høgskolen i Telemark).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2400

Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst