Forskningsprosjekt


Nasjonalt kreftgenomikkonsortium

Vitenskapelig tittel:

Dypsekvensering av prøver fra kreftpasienter som del av prosjektet "Persontilpasset kreftmedisin" organisert av Nasjonalt kreftgenomikkonsortium (se kreftgenomikk.no)Prosjektbeskrivelse:
Det er etablert et nasjonalt konsortium som skal legge grunnlag for kompetanse, metodologi, infrastruktur og rutiner for genomskala analyser av mutasjoner i kreftsvulster og undersøke og evaluere verdien av slike analyser for innføring av mer persontilpasset kreftbehandling i Norge. Overordnet mål for prosjektet er å skaffe kunnskap om prevalensen av mutasjoner i definerte gener som kan ha behandlingskonsekvenser, vurdere de medisinske og helseøkonomiske implikasjoner, og sikre lik vurdering og behandlingstilbud til alle kreftpasienter i Norge. Materialet vil bestå av blodprøve og minst en svulstprøve fra hver pasient, som samles inn fra eksisterende biobanker, i tillegg til prospektiv innsamling. Samtykke foreligger for utvalgte data. Det vil innhentes data fra kvalitetsregistre, som ved behov vil suppleres eller kvalitetssikres ved innsyn i journal ved behandlende lege. Deler av eller hele genomet vil sekvenseres i blodprøve og svulst for å påvise mutasjoner i svulstene. Analysene vil skje i et samarbeid mellom universitetssykehusene, og prøver, analyseresultater og opplysninger knyttet til disse vil utveksles. Et begrenset sett av mutasjonsdata vil integreres i Kreftregisteret. Det planlegges å inkludere 10 000 forskningsdeltagere, men i første omgang vil 2000 pasienter med kolorektal, bryst, prostata, gynekologisk og hematologisk kreft, samt melanom og sarkom inkluderes. Blant disse vil det også være mindreårige med mangelfull samtykkekompetanse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1101 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ola Myklebost
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

For øyeblikket er det kun offentlige midler som finansierer eller er tenkt finansiere prosjektet. Det vurderes i fremtiden et samarbeid med industrien, bla. i sammenheng med klinisk utprøving, da vil dette utdypes,Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10000

Del av forskningsprogram:

Søker midelr flere steder, foreløpig finansiert av NFR PROGRAM FOR OFFENTLIG INITIERTE KLINISKE STUDIER PÅ KREFTOMRÅDET


Materiale fra biobank:
Ben- og bløtdelssarkomer
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst