Generell forskningsbiobank


Genetiske studier av suicidal atferd ved NSSF

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsbiobanken har som formål å lagre humant biologisk materiale for forskning som skal igangsettes ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Det biologiske materiale skal innsamles som ledd i NSSFs studier av biologiske aspekter ved suicidal atferd. Foreløpig er kunnskapsstatus når det gjelder genetiske faktorer assosiert med suicidal atferd ikke av en slik art at analyseresultater kan forventes å ha prediktiv verdi for den enkelte deltaker som har avgitt blodprøve til forskningsbiobanken. Det vil derfor ikke være meningsfullt å tilbakeføre resultatene til den enkelte deltaker i forhold til bestemmelser i bioteknologiloven. Det skal innhentes samtykke fra pasientene til innhenting, lagring og bruk av det biologiske materialet. Fra informasjonsskrivet: ”Blodprøvene vil kunne bli brukt til studier av biologiske aspekter ved suicidal atferd. Dette innebærer blant annet at det vil bli gjort genetiske analyser. Du vil ikke få informasjon om resultatet av disse analysene fordi vi ikke vet hvilke betydning de har, dette er noe av det vi ønsker å forske på.”
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/616 Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2012

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Lars Mehlum
Finansieringskilder: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo


Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst