Forskningsprosjekt


Informasjon, tillit og forløp for kirurgiske pasientar

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å "undersøke kva forhold det er mellom elektive kirurgske pasientar si oppleving av informasjon og tillit til helsevensenet". "Ein vil også studere korleis slike ting verkar inn på antal døgn på sjukehus og på eventuelle komplikasjonar som oppstår i den tida ein er på sjukehuset. Bakgrunnsvariablar som alder, kjønn, utdanning vil også bli sett på. Det blir også gjort ei enkelt kartlegging av generell trivsel og velvere for å sjå om slike faktorar har betydning for dei øvrige variablane." Tanken er at prosjektet kan gi kunnskap som kan gjere helsetenesta i stand til å bygge tillit i befolkninga. Også med tanke på ressursbruk og komplikasjonar kan det vere viktig å kjenne betre til kva faktorar knytt til informasjon, medverknad og tillit har å seie. Det skal inkluderast 200 pasientar til studien. Dei blir rekrutterte i samband med utskriving. Til datainnsmaling skal det nyttes et spørjeskjema om psykisk velvære, WHO-5.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2306 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Stein Conradsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskingsutvalet i Helse Møre og Romsdal HF.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK sør-øst