Forskningsprosjekt


Ankelbruddkirurgi - dagkirurgisk versus inneliggende behandling

Vitenskapelig tittel:

Dagkirurgisk versus inneliggende ankelbruddkirurgi
 – kirurgiske komplikasjoner, pasientresultater og kostnaderProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å vurdere dagkirurgi kontra kirurgi hos inneliggende pasienter ved behandling for ankelbrudd med hensyn til kirurgiske komplikasjoner, pasientresultater og sykehuskostnader. Ankelbrudd utgjør den femte største gruppen av bruddpasienter ved ortopediske avdelinger. Pasientene har tradisjonelt blitt innlagt i 6-10 dager for operasjon, men i det siste er det også blitt praktisert dagkirurgisk behandling. Det er publisert resultater fra dagkirurgisk behandling som tyder på god pasienttilfredshet og økonomiske innsparinger tilsvarende 750.000 NOK per 43 pasienter. Den første delen av prosjektet er en gjennomgang av journaler fra Akershus Universitetssykehus og fra Sykehuset i Østfold i perioden 2009 til 2011. Disse to sykehusene har to forskjellige standardmetoder og egner seg derfor til en sammenligning av de medisinske resultatene. Det planlegges å gjennomgå data fra 1000 pasienter. Antallet antas å være tilstrekkelig til å få fram en eventuell signifikant komplikasjonsrate. Den andre delen skal gjennomføres prospektivt. Pasienter som har fått diagnostisert ankelbrudd og venter på operativ behandling, vil bli kontaktet på sykehuset eller hjemme per telefon med informasjon om studien. Pasienter som ønsker å være med på prosjektet, vil få skriftlig informasjon og mulighet for å samtykke skriftlig. Det skal rekrutteres 60 deltakere til denne delen. Pasientene skal ut fra egen erfaring vurdere behandlingen de har fått ved hjelp av spørreskjemaer. Vurderingene fra de to forløpene skal sammenlignes. Endringer skal måles ved LEFS- eller EQ-5D-score før skade og et år etter. I den tredje delen av undersøkelsen skal data analyseres for å få kunnskap om sykehuskostnader ved de to behandlingsforløpene. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke for journaldata og aktuelle røntgenbilder for opererte ankelpasienter ved SØ og AHUS 2009–2011. Begrunnelse for ikke å innhente samtykke er at dette er ny og endret bruk av tidligere innsamlete data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/384 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ulf Sigurdsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har 1 års finansieringsstøtte fra Kvalitets- og forsknings-avdelingen ved Sykehuset Østfold. Det vil i år søkes støtte fra Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1060

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.d. programmet, med fak, UiO, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
15.03.2012 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst