Forskningsprosjekt


Kartlegging av antagelser om seg selv og andre hos mennesker med psykiske vansker

Vitenskapelig tittel:

En sammenligning av selvutfyllingsskjemaer for dysfunksjonelle antagelser med idiografisk kartlegging av personlighet

(A comparison of self-report inventories measuring dysfunctional attitudes with idiographic assessment of personality)Prosjektbeskrivelse:
Kognitiv terapi er en psykologisk behandlingsform som har vist seg å være effektiv for en rekke psykiske lidelser. Et viktig fokus for behandlingen er endringen av grunnleggende dysfunksjonelle antagelser personen har om seg selv og andre. Kartleggingen av slike antagelser er derfor en viktig del av kognitiv terapi. Til dette formålet har det blitt utviklet selvrapporteringsinstrumenter som består av utsagn som skal vurderes. Det har imidlertid blitt påpekt problemer med denne metoden. Det understrekes f. eks. i kognitiv terapi at antagelser er idiosynkratiske, dvs. særegne for den enkelte personen, noe som krever en idiografisk tilnærming med fokus på individet og den enkeltes unike måter å fortolke og respondere på realiteten på. Hensikten med studien er derfor å undersøke forholdet mellom etablerte spørreskjemaer for dysfunksjonelle antagelse og idiografisk kartlagt konstruksjon av selvet og sammenligne de to tilnærmingene med hensyn til psykologiske problemer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/421 Prosjektstart: 15.03.2012 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jens Thimm
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av NTNU gjennom førsteamanuensis-stilling. I forhold til driftsmidler søkes det om forskningsmidler fra Helgelandssykehuset.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
21.06.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
10.09.2015 REK nord
09.03.2017 REK nord
09.03.2017 REK nord
09.03.2017 REK nord
26.04.2017 REK nord