Forskningsprosjekt


Rus og tvang - forløpsstudie

Vitenskapelig tittel:

Ruspasienter innlagt etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, paragraf 10.2 - forløpsstudieProsjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å systematisere kunnskap om betydningen tvangsbehandling av rusavhengige har for videre behandlingsforløp og hvilke utfordringer personalet møter i sitt daglige arbeid. Man vil samtidig øke kunnskap om hvilket tilbud pasientene får mens de er tvangsinnlagt, hvor fornøyde de er med tilbudet, om behandlingen virker og hvilke faktorer som kan henge sammen med endring. Opplysninger om rusmisbruk, psykisk fungering og konsentrasjon vil bli innhentet ved bruk av standardiserte spørreskjema, intervju og observasjon. Deltakerne er samtykkekompetente voksne som er tvangsinnlagt ved Ryfylke, DPS avdeling Strand på grunn av rusmiddelavhengighet. De tvangsinnlagte pasientene vil bli sammenliknet med en kontrollgruppe bestående av frivillig innlagte pasienter med rusmisbruk. Det legges opp til å innhente skriftlig samtykke fra 30 tvangsinnlagte pasienter og 30 kontrollpasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/535 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stavanger Universitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er ikke gjennomført - Vedlagt avslutningsmelding
Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2012 REK vest
04.06.2015 REK vest