Forskningsprosjekt


Bloddannelse i menneske

Vitenskapelig tittel:

Analysis of molecular processes during human hematopoietic developmentProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å forstå mekanismer som regulerer bloddannelse i mennesket, herunder hvordan bloddannende opphavsceller kan genereres, og på lang sikt hvordan man kan danne stabilt selvfornyende bloddannende stamceller som garanterer livslang bloddannelse for et individ. Molekylær forståelse av bloddannende stamcellers opphav er i følge prosjektsøknaden viktig fordi disse er kilde til alle typer blodceller som finnes i menneskekroppen. Dersom bloddannende stamceller kan bringes frem i kultur vil det være en måte å tilby tilstrekkelig antall celler til benmargstransplantasjoner. I tillegg til hovedmålsettingen ønsker forskerne å sammenligne humane embryonale stamceller (ES celler) med pasient-deriverte embryonalt stamcellelignende celler (induserte pluripotente stamceller (IPS) og se hvordan disse skiller seg med hensyn til evne til å generere bloddannende opphavsceller. Slik kan en få avklart hvorvidt pasientderiverte IPS-celler kan erstatte humane ES-celler som kilde til å generere ulike somatiske celler. Det skal forskes på etablerte humane embryonale stamcellelinjer og induserte pluripotente stamcellelinjer. Cellelinjene kommer fra USA, og deres opphav er basert på NIHs standarder og med godkjenning fra etisk komité ved Massachusetts Institute of Technology. De som har avgitt prøver i USA er anonyme og kan ikke spores.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/356 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Judith Staerk
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM)

Univerisitetet i Oslo

 Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Fostre
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0

Materiale fra biobank:
huES lines WIBR#1-3
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2012 REK sør-øst