Forskningsprosjekt


Prospektiv sammenheng mellom lipidmålinger og aggressiv atferd i en befolkningsundersøkelse (HUNT)

Prosjektbeskrivelse:
Flere studier har vist korrelasjon mellom lave lipidverdier og aggresjon. I en prospektiv undersøkelse i en psykiatrisk akuttavdeling ble det funnet signifikante sammenhenger mellom lave verdier av total kolesterol og HDL og voldelig atferd (trusler eller handlinger) on der oppholdet og de første tre månedene etter utskriving. Siktemålet med dette prosjektet er å undersøke om lipidverdier målt i en befolkningsstudie er en signifikant prediktor for vold mot andre personer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/165 Prosjektstart: 15.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Olav Roaldset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgiftene til HUNT og eventuelt Strafferegisteret (har ikke hatt utgifter med dette tidligere) vil dekkes fra Postdoktor midler eller midler fra Forskningsutvalget, Helse Møre og Romsdal.

Prosjektmedarbeideres utgifter dekkes fra vanlige lønnsmidlerForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120000

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2012 REK midt
17.02.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
09.06.2017 REK midt
05.12.2018 REK midt