Forskningsprosjekt


Metastaserende plateepitelkarsinom i hud - Roscher

Vitenskapelig tittel:

Metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; a population based study of clinical and histopathological characteristicsProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å hente ut alle primære plateepitelkarsinomer i hud registrert i Kreftregisteret i perioden 1.1.2000 til 31.12.2004, og ut av disse finne hvilke som har utviklet metastaser og ført til død innen 2009. Hensikten er å finne ut hva som kjennetegner disse. Datainnsamlingen baserer seg på biologisk materialet og registerkoblinger. Mer konkret skal det kobles data fra Kreftregistret med Dødsårsaksregistret for å finne ut om diagnosen plateepitelkarsinom var tilgrunnliggende eller medvirkende årsak til død. Videre skal det kobles data fra Kreftregistret med Norsk nefrologiregister for å identifisere organtransplanterte pasienter. For pasienter med metastaserende plateepitelkarsinom skal man også sjekke pasientjournal for eventuelle manglende kliniske risikofaktorer. Det søkes om opprettelsen av en spesifikk biobank for oppbevaring av biologiske prøver samlet inn i forbindelse med studien. Disse biologiske prøvene ble opprinnelig samlet inn i diagnostisk sammenheng, og skal overføres fra de ulike laboratorier til den spesifikke biobanken tilknyttet dette prosjektet. Det skal sees på alle tilfeller av plateepitelkarsinomer over en 5-årsperiode (2000 -2004), og det antas at det dreier seg om 6-7000 pasienter. Man regner med å finne omlag 200 pasienter med metastaserende sykdom. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt, da det ikke skal innhentes skriftlig samtykke for bruk av dataene. Opplysningene blir avidentifisert før analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/21 Prosjektstart: 05.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Roscher
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal brukes arbeidstid som er avsatt for fordypning og overlegepermisjonstid for å gjennomføre studien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Materiale fra biobank:
Plateepitelkarsinomer
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst