Forskningsprosjekt


Utvikling av ny metode i behandling av corneal endotelcellesvikt, transplantasjon av humant, dyrket corneaendotellag

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien, som er et PhD-prosjekt, er behovet for donorvev i forbindelse med hornhinnetransplantasjon. Slik transplantasjon er viktig, spesielt for pasienter med keratoconus og bulløs keratopati. En begrensende faktor er tilgang på donorhornhinner. Formålet med prosjektet er å utvikle metoder for dyrkning av corneale endotelceller som kan anvendes til transplantasjon. Det tas sikte på å samle nesten 100 hornhinner fra avdøde over 18 år hvor det er begjært obduksjon og hvor pårørende har samtykket skriftlig til at det tas vev til forskning og metodeutvikling. Etter uttak av vev vil det erstattes med plastprotese med kunstig iris for et kosmetisk akseptabelt resultat. Det skal registreres alder, kjønn, dødsårsak og tidsintervall fra død til uttak av vev. Forskningsbiobank Det søkes om opprettelse av ny spesifikk forskningsbiobank ”Hornhinnebanken ved senter for øyeforskning”. Ansvarshavende er Aboulghassem Shahdadfar. Materialet vil bli behandlet avidentifisert. Biobanken planlegges å vare til 28.02.2016.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2571 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 28.02.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aboulghassem Shahdadfar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Delvis Oslo Universitetssykehus

Delvis Øyeavdelingen

Delvis Universitete i Oslo

Delvis Helse Sør Øst

Delvis Blindeforbondet, Blidemissionen IL.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad studie, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Hornhinnebanken ved senter for øyeforskning, Ullevål,
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst