Forskningsprosjekt


Salutogenese og familieperspektiv hos smertepasienter

Vitenskapelig tittel:

Salutogenese og familieperspektiv i tverrfaglig rehabilitering av mennesker med langvarige muskelskjelettlidelser og smerteproblematikk.Prosjektbeskrivelse:
Det aktuelle prosjektet legges opp som et mastergradsprosjekt og fokuserer på pasienter med langvarige muskelskjelettlidelser. Prosjektet skal undersøke om teoretiske perspektiver som kalles salutogenese og familieperspektiv er relevante for forståelse av smertepasienteres lidelse, og om Sense of Coherence-teori kan gi nyttig kunnskap om pasientgruppen. Protokollen formulerer følgende problemstilling: Er salutogenese og familieperspektiv relevant i forståelse og behandling av mennesker med langvarige muskelskjelettlidelser og smerteproblematikk? Forskningsspørmålene formulerers på følgende måte: 1) Endres SoC ved kartlegging før, under og etter smertemestringsopphold? 2) Er det sammenheng mellom SoC og familiedemografiske variabler? 3) Er SoC overførbar til familietenkning? 4) Kan SoC gi kunnskap om hvilke mestringsressurser som ligger til grunn for mestring og fungering i familielivet hos pasientene? Forskningsspørsmål 1) og 2) undersøkes ved statistisk analyse. Spørsmål 3) og 4) belyses gjennom fortolkning og teoretisering av funn sett i lys av tidligere forskning. Det planlegges å innhente opplysninger fra 59 pasienter. ”Utvalget består av pasienter innlagt ved det gruppebaserte smertemestringstilbudet i løpet av perioden september 2008-desember 2009, totalt 67 pasienter fordelt over til sammen 9 grupper med 6-8 deltakere i hver gruppe.” Dataene sies å være ”innhentet ved ordinær pasientregistrering ved innleggelse” i sykehuset. Det framgår av protokollen av dette innebærer besvarelse på spørreskjemaet SoC-29 og kartleggingsskjema/egenrapportering som ble delt ut til pasientene første innleggelsesdag og ved utskriving i 6.uke. Noen av pasientee har også besvart spørreskjema etter 6 månender og etter et år etter utskrivning. Det planlegges ikke å innhente samtykke til bruk av de registrerte opplysningene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2635 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor S. Haugstad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sunnaas sykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 59

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i familiebehandling, HiOA, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst