Forskningsprosjekt


Kronisk nyresykdom i Nord-Trøndelag

Vitenskapelig tittel:
Risikovurdering og screening tester ved kronisk nyresykdom; tradisjonell epidemiologi og moderne laboratorieteknikker

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk nyresykdom (CKD) kan føre til behov for dialyse / transplantasjon eller alvorlig hjertesykdom og død. Antallet pasienter i dialyse (helsevesenets dyreste behandling) har økt med 300% de siste 30 år. 10% av befolkningen har CKD og mange anbefaler at deler av befolkningen testes for CKD fordi behandling kan forsinke eller hindre progresjon til terminal nyresvikt. Helsedirektoratet jobber med norske retningslinjer. Vi mangler imidlertid viktig kunnskap om progresjon til terminal nyresvikt da kun noen få prosent av CKD pasienter havner i dialyse. Hovedspørsmålet blir ”hvem skal testes og hvilke tester skal vi bruke”. Vårt prosjekt har allerede (HUNT 2 data) bidratt med viktig kunnskap publisert i verdensledende tidsskrifter. Vi vil videreføre dette arbeidet med spesiell vekt på å utvikle bedre tester for å avsløre hvem som vil få alvorlig sykdom vha moderne laboratorieteknikker. Dette vil gjøre en evt CKD screening mer effektiv da lavrisiko pasienter slipper unødvendig forebyggende behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1358 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 30.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stein Hallan
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
23.10.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
10.01.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt