Forskningsprosjekt


Behandlingsforløp for Slagpasienter i Norge

Vitenskapelig tittel:

NOR-SPOT (Norwegian Stroke Paths of Treatment -- present and future)Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å skaffe til veie epidemiologiske data for Ahus sitt opptaksområde av samtlige pasienter som blir lagt inn på slagenheten ved Ahus i 2012, og ett år etter utskrivning. Utvalget blir ca 1500 . Studien skal både forske på sammenhenger mellom sosiodemografi og slag, og kvalitetssikre behandling som gis til Ahuspasienter opp mot Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Det skal gjennomføres kvantitative analysemetoder på bakgrunn av kliniske undersøkelser av pasientene, spørreskjema om livskvalitet EQ-5D som skal fylles ut av pasient og/eller pårørende og pasientens beskrivelse av sin helsetilstand. I tillegg skal pasientene fylle ut et skjema om familiebakgrunn med fokus på fødeland, språkkunnskaper og antall år bodd i Norge. Studien er samtykkebasert. Pasienter inkluderes ved forespørsel fra Ahus sin slagenhets helsepersonell. For deltagere med mangelfull samtykkekompetanse innhentes samtykke fra pårørende fram til pasienten evt. selv kan bekrefte eller avkrefte samtykke. Opplysninger som registreres i prosjektet er indirekte personidentifiserbare (avidentifiserte) og koblingsnøkkelen oppbevares hos forskergruppen. Personidentifiserbare opplysninger oppbevares innelåst og på institusjonens server.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2478 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mathias Barra
Forskningsansvarlig(e):  Ahus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NFRForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst