Forskningsprosjekt


Rusmiddelbruk i generasjonsperspektiv. Om alkoholbruk hos ungdom og deres foreldre i HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Vitenskapelig tittel:
Alcohol drinking in adolescence associated with parental alcohol drinking patterns and mental health, the Nord-Trøndelag Health study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil ta i bruk data fra den store befolknings - helseundersøkelsen som er foretatt i Nord Trøndelag i flere omganger: HUNT 1, 2 og 3 (voksendelen av HUNT) med datainnsamling fra 1984 til 2008, og Ung-HUNT 1 (datainnsamling: 1995-97) og 3 (datainnsamling: 2006-08), ungdomsdelen av undersøkelsen. Hver av undersøkelsene har et antall deltagere på over 80.000 for de voksne, og over 8.000 av de unge. Fokus for dette prosjektet er å se på i hvilken grad unges rusmiddelbruk er assosiert med foreldres alkoholbruk og psykiske helse, herunder betydningen av nettverk. I tillegg vil man se på hvilken konsekvens bruk av rusmidler i tenårene har for bruk av rusmidler i ung voksen alder. Det er kun allerede innsamlede data som skal analyseres, men det søkes om å koble de ulike registrene sammen for å finne sammenhenger mellom foreldre som ble undersøkt i enkelte studier og deres barn som ble undersøkt i senere studier, flere unge ved to tidspunkter. Etter estimert beregning vil 10 % av den unge befolkningen ha foreldre som enten har et høyt alkoholforbruk og/eller psykiske plager, i denne undersøkelsen vil dette innebære ca 500 ungdommer. For å kunne studere i hvor stor grad foreldrenes drikkevaner og psykiske helse er assosiert med de unges bruk av rusmidler er det nødvendig å koble informasjon fra HUNT og ung HUNT.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1327 Prosjektstart: 11.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Grete Helen Bratberg
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsmedisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst