Forskningsprosjekt


Validering av selvrapportert atrieflimmer i HUNT 3

Vitenskapelig tittel:

Er det samsvar mellom selvrapportert atrieflimmer og informasjonen fra pasientjournaler? En valideringsstudie basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2006-08 (HUNT 3).     

 Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er en vanlig og alvorlig hjerterytmeforstyrrelse ansvarlig for betydelig sykelighet og dødelighet i befolkningen. Det primære formålet er å analysere hvor korrekt atrieflimmer rapporteres i spørreskjemadelen av HUNT 3. Validering i denne sammenheng, tar sikte på å vurdere om selvrapportert sykdom er i samsvar med diagnostiske kriterier for sykdommen ved gjennomgang av pasientjournaler (gullstandard). Pasienter med atrieflimmer stiller helsevesenet overfor store utfordringer når det gjelder forebygging, behandling og de alvorlige konsekvensene hjerneslag og hjertesvikt. Det er et klart behov for kunnskap om nasjonal forekomst og utløsende årsaker. Gode tall på prevalens og omfang vil gi et bedre grunnlag for planlegging av helsetilbudet til atrieflimmerpasienter både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Dersom selvrapportert atrieflimmer har en akseptabel validitet, gir HUNT undersøkelsene et unikt grunnlag for å studere utløsende årsaker og prognose ved atrieflimmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/151 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 01.02.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hanne Ellekjær
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vegard Malmo er lønnet via stipendmidler fra Nasjonalforeningen.

Utgifter til prosjektet utover lønnsmidler anslås til 50000.- og vil bli delt likt mellom prosjektmidler for Vegard Malmos doktorgrad og prosjektleders midler søkt via "Slagfondet?"Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 800

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2012 REK midt
15.02.2013 REK midt