Forskningsprosjekt


Kreft og arbeidsuførhet. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Vitenskapelig tittel:
Eng: Cancer and work disability. The HUNT study.

Prosjektbeskrivelse:
I Norge blir omlag 11% av den arbeidsføre befolkningen uføretrygdet før planlagt pensjonering. Mentale lidelser og muskel- og skjelettplager utgjør omtrent 60% av uføretrygdingen. Den resterende andelen består av en rekke spesifikke lidelser, hvor kreft utgjør en betydelig andel (5% av all uføretrygding). På tross av dette har det vært liten forskningsinteresse for sammenhengen mellom kreft og uføretrygding. Samtidig er det økende enighet om at følgene av sykdom varierer på grunn av individuelle og miljømessige faktorer. Blant annet har flere studier belyst viktigheten av komorbide mentale lidelser i forhold til uønskede konsekvenser. Følgende prosjekt søker å øke forståelsen av faktorer knyttet til uføretrygding blant personer som lever med en kreftdiagnose. Basert på kobling mellom data fra Helseundersøkelen i Nord-Trøndelag, FD-trygd og Kreftregistereret ønsker vi å belyse to spesifikke problemstillinger: ”Viktigheten av mentale lidelser før diagnostisert kreft i forhold til uføretrygding”, og ”viktigheten av sosiale og kontekstuelle faktorer knyttet til uføretrygding blant kreftpasienter”.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1310 Prosjektstart: 02.11.2009 Prosjektslutt: 15.09.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Simon Øverland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Health, work and society, multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability. .
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble avsluttet uten resultater
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK vest
18.10.2012 REK vest
23.04.2015 REK vest
25.10.2017 REK vest