Forskningsprosjekt


Kreft hos eldre - en observasjonsstudie

Vitenskapelig tittel:

Kreft hos eldre: forekomst og betydning av aldersrelaterte problemer. En prospektiv observasjonsstudieProsjektbeskrivelse:
Omtrent halvparten av alle krefttilfelle forekommer hos eldre (> 70 år). Denne gruppen karakteriseres av en betydelig variasjon i helsetilstand. Forekomst og betydning av aldersrelaterte problemer og funksjonssvikt er imidlertid mangelfullt dokumentert, noe som skyldes at eldre er sterkt underrepresentert i kliniske studier og mangel på systematiske registreringer. Å kunne gi den enkelte eldre riktig, individuelt tilpasset behandling er derfor en daglig klinisk utfordring, der risikoen både for over- og underbehandling er stor. Det overordnede målet med denne prospektive observasjonsstudien er å kartlegge forekomsten av aldersrelaterte problemer i en større kohort av eldre pasienter (> 70 år) som henvises til onkologisk spesialistvurdering, og å undersøke hvilke betydning de enkelte problemområdene har for kreft – og kreftbehandlingsrelatert sykelighet og dødelighet. Studien er en prospektiv observasjonsstudie, og før oppstart vil det gjøres en pilot for å teste det planlagte utvalget av kartleggingsinstrumenter. Studien vil gjennomføres ved de seks kreftenhetene i Sykehuset Innlandet: Tynset, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/104 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Slaaen Jordhøy
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert gjennom forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet. Det vil også bli søkt om forskningsmidler fra Kreftforeningen, Helse Sør Øst og Helse og rehabilitering.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Materiale fra biobank:
Forskningsbiobanken ved SI: Kreft hos eldre
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2012 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst