Forskningsprosjekt


Registerstudie av pasienter med lungekreft m.h.p bruk av tyrosin kinasehemmere og EGFR mutasjonsstatus

Vitenskapelig tittel:

The clinical practise use of oral tyrosine kinase Inhibitors (TKI) and the role of EGFR mutations in the treatment of non small cell lung cancer (NSCLC) – a post-approval observational study using the Norwegian cancer registry (CRN), the national prescription database (Nor PD) and the national patient registry (NPR).Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å analysere og beskrive TKI (tyrosin kinase inhibitors) bruk og forskriving sammen med kliniske markører og helseøkonomiske faktorer i en selektert lungekreftpopulasjon. Data fra pasienter som ble forskrevet TKI (Nor PD) vil bli koblet sammen med data fra kreftregistret (CRN) og pasientregistret (NPR). Resultatene vil bli sammenlagt med gjennomsnittsdata fra en lungekreftpopulasjon som ikke ble forskrevet TKI. Studien vil gi kunnskap om hvilke pasienter som vil ha nytte av denne behandlingen og legge til rette for mer skreddersydd behandling. Det skal inkluderes 20 000 pasienter. Data omfatter opplysninger fra Kreftregisteret (demografiske data, sykehus, diagnosetidspunkt, morfologiske og histologiske data, TNM stage, EGFR mutasjonsstatus, strålebehandling, annen behandling og dødsårsak), Norsk pasientregister (demografiske data, antall dager på sykehus, prosedyrekoder, innleggelsestider, diagnoser) og Reseptregisteret (dato utlevering, forskrevet legemiddel, doser, behandlingstid og øvrige variable). Det søkes om fritak fra å innhente samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2470 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Børge Johannesen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avtalen ettersendesForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20000

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst