Forskningsprosjekt


Trivsel i Tromsø

Vitenskapelig tittel:

TRIVSEL I TROMSØ
- Elevrelasjoners betydning for trivsel og livskvalitet.
- Hvilken betydning har de digitale relasjoner?Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet TRIVSEL I TROMSØ vil vi fokuserer generelt på elevenes sosiale relasjoner i barne- og ungdomsskolen. Mer spesifikt vil studiet se på interaksjon og atferd mellom elevene, inklusive mobbing og digital mobbing. Forskning har avdekket usikkerhet til definisjonen av mobbing, og at det er liten grad av enighet mellom foreldre, lærere og barnet hva angår forekomst av mobbing. Dette faktum vanskeliggjør derfor bekjempelsen av fenomenet. Med innføringen av digital mobbing stiller forskningsmiljøene også spørsmål om hvorvidt definisjoen av hva som er mobbing bør modifiseres. Dette gjelder spesielt kriteriet om gjentagelse for at noe skal kunne defineres som mobbing, for eksempel postering av ubehagelige bilder. Det er derfor grunnleggende nødvendig med kvalitative og kvantitaive studier som undersøker hvordan elever, lærere og foreldre definerer digital mobbing, forkomsten av dette fenomenet og hvilken innvirkning det har på kort og lang sikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2496 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Thorvaldsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Tromsø.
Prosjektnummer A42988 ved Institutt for lærerutdanning (ILP)

IKT-senteret har overført kr 100.000,- til ILP for gjennomføring av pilotprosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1800

Sluttmelding/publikasjon: Trivsel i Tromsø
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK nord
22.03.2012 REK nord
26.09.2013 REK nord
31.05.2018 REK nord