Forskningsprosjekt


Synlig annerledes - Tilfredshet med utseendet og sosiale erfaringer

Vitenskapelig tittel:

Coping with visible difference: Developmental trajectories in the associations between self-perceptions of appearance and social experiencesProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å utforske assosiasjoner mellom positive og negative sosiale erfaringer, selvpersepsjon og emosjonell tilpasning i forhold til alder, kjønn og spaltetype hos barn og unge født med leppe-kjeve og/eller ganespalte. 1000 deltakere skal inkluderes i den kvantitative delen av studien, 250 skal inkluderes i en longitudinell studie mens 20 deltakere i en kvalitativ del. Barn med tilleggsdiagnoser skal også inkluderes. Data i den kvantitative studien er allerede innhentet ved psykologiske rutineundersøkelser og finnes i pasientjournalene. For barn som undersøkes etter januar 2011 finnes dataene i et eget kvalitetsregister, Norsk kvalitetsregister for leppe, kjeve- og ganespalte. Data som skal innhentes er knyttet til diagnoser og resultatene fra de psykologiske undersøkelsene, psykologisk vurdering og utfylt spørreskjema. Det skal innhentes samtykke til bruk av dataene. For de som tidligere har deltatt i et forskningsprosjekt fra år 2006, ca. 600 personer, og for dem som har sagt ja til å få registrert opplysninger i kvalitetsregisteret, ca. 140 personer, søkes det om et ”passivt” samtykke ved at de tilskrives og informeres på samme måte som «nye» deltakere, men at det bare skal gis tilbakemelding til forsker dersom vedkommende ikke ønsker å delta.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2560 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristin Billaud Feragen
Forskningsansvarlig(e):  Bredtvet kompetansesenter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres i sin helhet gjennom midler fra Extra-stiftelsen (Helse og Rehabilitering). Midler er gitt til post doc arbeid i 3 år (fra januar 2012) og inkluderer lønnsmidler, sosiale utgifter, samt driftsmidler til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst
14.03.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst