Forskningsprosjekt


DESKTOP III – En internasjonal studie til vurdering av nytten ved fornyet kirurgi ved tilbakefall av eggstokkreft

Vitenskapelig tittel:

DESKTOP III – En multisenter, randomisert, fase III studie som skal sammenlikne effekten av et kirurgisk inngrep før cellegiftbehandling med cellegiftbehandling alene hos pasienter som har fått tilbakefall av eggstokkreft senere enn 6 måneder etter tidligere behandlingProsjektbeskrivelse:
Dette prosjektet er en del av en europeisk multisenterstudie. Hensikten er å vurdere effekten på overlevelse ved fornyet operasjon før cellegiftbehandling ved tilbakefall av eggstokkreft. Dette er ikke undersøkt tidligere. Tidligere studier har vist at det bare er pasienter som får fjernet alt synlig svulstvev ved operasjon for tilbakefall som synes å ha effekt av operasjonen. Basert på resultater fra tidligere studier har man konstruert et score system (AGO Score) som med stor sikkerhet kan forutsi om man kan fjerne alt svulstvev ved operasjon på tidspunkt for tilbakefall. Denne score baserer seg på om alt svulstvevet ble fjernet ved første operasjon, om det foreligger ascites (væske i bukhulen) ved tilbakefall og pasientens almenntilstand. Studiens formål er å vurdere total overlevelse, progresjonsfri overlevelse, livskvalitet og komplikasjoner ved behandling hos pasienter som enten blir operert før cellegiftbehandling eller starter med cellegiftbehandling direkte uten forutgående operasjon. Det skal inkluderes 20 forskningsdeltagere i Norge, samtlige fra Radiumhospitalet. Data omfatter journalopplysninger, klinisk undersøkelse, spørreskjema og telefonintervju. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2468 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Avd for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetshospital betaler egne utgifter og får ingen refusjon fra industri eller andre institusjoner.

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst