Forskningsprosjekt


Voldsrisikovurdering i en akuttpsykiatrisk avdeling

Prosjektbeskrivelse:
Målet ved undersøkelsen er å studere metoder for å kunne forutsi voldelige handlinger hos pasienter innlagt ved akuttpsykiatrisk avdeling. Studien tar sikte på å undersøke den prediktive validiteten av verktøyene BVC og V-RISK-10 for voldsatferd under oppholdet i avdelingen og det første året etter utskrivning. I tillegg vil prosjektet undersøke om lavt kolesterolnivå og pasientenes egenvurdering av risiko er signifikante prediktorer for voldsatferd. Studien skal inkludere alle pasienter som legges inn i Avdeling for akuttpsykiatri, Oslo Universitetssykehus, i prosjektperioden, anslagsvis 600-800 pasienter. Ingen nye helseopplysninger skal samles inn til prosjektet, som skal gjøre bruk av journalopplysninger som likevel registreres. Opplysninger fra pasientens journal skal overføres til prosjektets database. Det dreier seg om journalopplysninger – inkludert voldsrisikosjekklistene BVC og V-RISK-10 og registrering av voldsadferd – fra opphold på akuttpsykiatrisk vurdering. I tillegg skal prosjektet benytte seg av informasjon om voldsadferd etter utskrivning som registreres av samarbeidende distriktspsykiatiske sentre 3, 6, 9 og 12 måneder etter utskrivning. Registering av kolesterol gjøres på bakgrunn av svar på rutineblodprøver som tas ved innkomst. Det søkes om unntak fra kravet om informert samtykke for samtlige forskningsdeltagere. Søker skriver at i en tidligere studie som omhandler voldsrisikovurdering i akuttpsykiatrisk avdeling, har en funnet signifikant forskjell på gruppene av pasienter som samtykker og de som ikke samtykker til deltakelse, der den gruppen som ikke samtykker har større forekomst av psykose og større forekomst av vold enn den gruppen som samtykker. Prosjektets resultater vil dermed ha mindre verdi hvis ikke også pasienter som ikke samtykker inkluderes. En del av pasientene vil være psykotiske og preget av stor grad av manglende realitetsorientering, og søker skriver at en del av pasientene vil være såpass preget av dette at de vil vurderes å ikke inneha samtykkekompetanse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2555 Prosjektstart: 01.02.2012 Prosjektslutt: 01.04.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: John Olav Roaldset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen egeninteresser. Finansieres gjennom avdelingens ordinære drift og prosjektmedarbeidernes ordinære lønnsmidler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 800

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det planlegges to PhD søknader ut fra prosjektet, men disse er enda ikke utformet., Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for medisinsk biokjemi
Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2012 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst