Forskningsprosjekt


Fokal Kronisk Øsofagitt distalt i øsofagus hos pasienter med GERD - utgangspunkt for Barretts metaplasi eller kilde for feildiagnostikk - Leary

Vitenskapelig tittel:

Intestinal metaplasia with goblet cells in biopsies taken from the distal esophagus of patients with GERD ; true point og origin for Barrett's metaplasia or possible source of erroneous diagnosis?Prosjektbeskrivelse:
Det er gjennomført en retrospektiv undersøkelse blant 2143 pasienter henvist for gastroskopi foretatt av en av søkerne, der det ble gjort funn som indikerte øket forekomst av Barretts metaplasi ved kreft i spiserøret. De preliminære resultatene som hittil foreligger, kan tyde på at BM underdiagnostiseres i stort omfang ved gjennomføring av gastroskopi. Skulle dette medføre riktighet, vil det kunne ha stor betydning for klinisk praksis og ikke minst for fremtidig innsats rettet mot forebyggelse av adenokarsinom i spiserøret. Formålet med dette prosjektet ser ut til å være ”å kontrollere og standardisere de lysmikroskopiske funn som allerede er gjort for å være sikrere på BM diagnosen”. ”Målet med studien nå, og som vi herved søker tillatelse om å gjennomføre, innebærer en kvalitetskontroll på den tidligere stilte histopatologiske diagnosen (BM) hos et utvalg av landets fremste patologer med en særinteresse for BM. Det forespeiles at ett representativt og random utvalg av de tilfellene hvor diagnosen BM ble i sin tid stilt blir undersøkt på nytt. ” Fra et utvalg av biopsier fra 873 pasienter skal patologer velge biopsier fra 50 – 100 pasienter hvor det tidligere er påvist BM. Disse biopsiene skal deretter revurderes for å etablere standardiserte metoder for klassifisering av BM. Det planlegges ikke å innhente samtykke fra pasienter utover de samtykkene som ble innhentet ved den opprinnelige undersøkelsen. Dette begrunnes med at biopsiene er tatt som ledd i den opprinnelige utredning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2620 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.07.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: desmjole@online.no
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering eller økonomisk avtale foreligger.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Materiale fra biobank:
Laboratorium for Patologi AS,Peder Claussonsgt. 5,Postboks 6727,St. Olavs Plass,0130 Oslo
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst