Forskningsprosjekt


Smertevurdering og smertebehandling av intensivpasienter

Vitenskapelig tittel:

Pain management of intensive care unit (ICU) patients. An intervention study to evaluate the effect of systematic pain management of various groups of ICU patients.Prosjektbeskrivelse:
Mange intensivpasienter opplever smerter. Pasientene kan ofte ikke gi uttrykk for smerten selv, slik at det å bruke valide smertekartleggingsverktøy er viktig for å kunne gi adekvat smertebehandling. Hensikten er å evaluere effekten av å innføre en systematisk smertevurdering og behandling av smerter på ulike grupper intensivpasienter. Det innføres en algoritme for vurdering og behandling av smerte på to intensivavdelinger, mens en tredje avdeling ikke bruker algoritmen (kontrollavdeling). Data om bla. respiratortid, liggetid og dokumentasjon av smerte samles inn på alle tre avdelingene i tidsrommet før og etter innføring av algoritmen. Designet er et pre-post-test design med sammenlikningsgruppe. Funnene kan gi økt kunnskap om smerte og smertebehandling til intensivpasienter, noe som kan medvirke til bedre smertebehandling av den enkelte intensivpasient. Om bruken av algoritmen har positiv effekt på respiratortid, liggetid ol. vil det også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser. Alle intensivpasienter over 18 år innlagt på tre intensivavdelinger i et gitt tidsrom inkluderes, inntil tilstrekkelig beregnet pasientantall er oppnådd. Det er mangel på studier som har evaluert effekten av å bruke ulike smertevurderingsverktøy avhengig av pasientenes evne til å kommunisere og respondere på smerte. Pasienter som fysisk ikke har evne til å uttrykke smerteadferd ekskluderes, da smertevurderingsverktøyene krever dette. Dette gjelder pasienter med kvadriplegi, nevromuskulær blokkade og muskelparalyserende medikamenter eller pasienter som utredes for eller undersøkes med henblikk på hjernedød.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2582 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 20.06.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Berit Taraldsen Valeberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiaten har ut 2011 finansiering i form av 50 % stipendiatstilling fra Forskningsavdelingene på Sykehuset Østfold og 28 % finansiering fra egen avdeling. Fra 2012 er det søkt om stipend fra Helse Sør Øst. Dessuten har stipendiaten mottatt kroner 200.000 fra Norsk Sykepleierforbund til bruk i prosjektet.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 716

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst