Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


VELO-II. En sammenlignende studie av to DPS´er: samarbeid, forbruk og kostnader

Vitenskapelig tittel:

The VELO-II study. A comparative study of two mental health service-systems: collaboration, utilization, costs.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet studerer betydningen av en svært ulik utforming av tjenestetilbudet ved to distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Vesterålen og Lofoten, begge tilhørende Nordlandssykehuset HF. Foruten behandling, så har slike DPS ansvaret for koordinering av det samlede tjenestetilbudet for mennesker med psykiske lidelser innenfor et geografisk opptaksområde, hvor i tillegg kommunehelsetjenesten og sentralsykehus inngår. En tidligere studie har vist at pasientflyt innen spesialisthelsetjenesten er ulik for de to opptaksområdene. Det er derfor grunn til å anta at utforming og praksis også ved tjenestene i 1.linje er påvirket. VELO-II tar sikte på å kartlegge pasientflyt gjennom hele behandlingskjeden ved bruk av rutineregistre ved tjenestene på alle nivå. I tillegg vil opplysninger fra andre sentrale registre bidra til å sammenligne hvordan tjenestene i Vesterålen og Lofoten fungerer vedr.helseforbedring og behandlingskostnader hos enkeltpasienter/grupper av pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2323 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF

Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2011 REK nord