Forskningsprosjekt


Metastaserende plateepitelkarsinom i hud

Vitenskapelig tittel:

Metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; a population based study of clinical and histopathological characteristicsProsjektbeskrivelse:
Insidensen av plateepitelkarsinom har vært økende i flere tiår. Mortalitetstallene for plateepitelkarsinom er rapportert å utgjøre en tredel av mortalitetstallene ved melanom, og en antar at organtransplanterte utgjør en ikke ubetydelig del av disse. Vi ønsker å undersøke hvilken andel av plateepitelkarsinomer som metastaserer i befolkningen og hvilke faktorer som kjennetegner disse plateepitelkarsinomene. Kunnskap om dette vil kunne bidra til belyse behandlingsvalg, forebyggende behandling av aktiniske keratoser, og behov og grad av oppfølging. Vi vil i denne studien hente ut alle primære plateepitelkarsinomer i hud (inklusive øre og leppe; eksklusive lepperødt, øye, penis og vulva) registrert i Kreftregisteret i perioden 1.1.2000 til 31.12.2004, og ut av disse finne hvilke som har utviklet metastaser og ført til død. Materialet analyseres ved å sammenlikne metastaserende med non- metastaserende plateepitelkarsinom, i tillegg stratifisert på transplantet/ikke-transplantert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2586 Prosjektstart: 21.11.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Michael Zangani
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om CCC-rådsmidler for 2011.

Det er søkt om CCC-rådsmidler for 2011.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Materiale fra biobank:
Plateepitel karsinomer
Behandlet i REK
DatoREK