Forskningsprosjekt


Hvor lenge skilles virus ut når barn har luftveisinfeksjon?

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet ”Luftveisinfeksjoner hos barn” har en kartlagt forekomsten av nye og kjente virus hos luftveissyke barn innlagt på St. Olavs hospital. Foreløpige data viser at når man undersøker en luftveispakke med 20 luftveisagens, påvises minst et virus hos 3/4 av syke barn, men overraskende nok hos like mange barn i en kontrollgruppe. Hos 20-30 % av både syke og kontroller påvises mer enn 1 virus. Man kan forestille seg flere forklaringer på disse funn, for eksempel at noen virus skilles ut i kort tid mens andre skilles ut i lang tid etter en infeksjon. For å etterforske denne hypotese vil vi gjennomføre en nytt studie og se på hvor lenge barn skiller ut forskjellige virus etter en luftveisinfeksjon. En vil anvende ”sanntids-PCR” som gir et semi-kvantitativt mål på viruskonsentrasjonen, og følge viruskonsentrasjonen i ukentlige prøver fra nesesvelget fra barn hvor det er påvist et eller flere luftveisvirus initialt. Prøvene vil bli undersøkt for hele luftveispakken på 20 agens. En vi rekrutterer innlagte barn som allerede er inkludert i prosjektet "Luftveisinfeksjoner hos barn" hvor en rekke data (navn, fødselsnummer, alder kjønn, tidligere sykdommer), symptomer (hoste, feber etc), diagnose (bronkiolitt, halsbetennelse etc), behandling (oksygentilskudd, antibiotika mm) er registrert. Ved hver besøk hjemme hos barna etter innleggelsen - i det nye studie -vil man gjøre en kort klinisk undersøkelse av barnet og registrere symptomer (hoste, snue, feber etc) og funn som gir grunnlag for å registrere en diagnose f.eks. frisk, halsbetennelse, forkjølelse etc. En regner med å kunne inkludere ca 100 barn i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2253 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Henrik Døllner
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet inngår i PhD-prosjktene til Nina Moe og Andreas Christensen. Det vli bli finansiert av ders driftsmidler. Vi vil i tillegg søke eksterne kilder f.eks. Samarbeidsutvalget og Kontaktutvalget i HMN.Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital vil også bidra. Se budsjett i prosjektbeskrivelsen.



Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Luftveisinfeksjoner hos barn (utskillelse)
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt
17.02.2012 REK midt