Forskningsprosjekt


Forventninger til cellegiftbehandling og syn på livet hos pasienter med spredning fra tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:

Spiritual well-being (SWB) and expectations of non-curative chemotherapy among Patients with metastatic Colorectal Cancer. A qualitative study

Ref prosjektnr 2011\1387 A.  Dette er en ny søknad som bygger på endret protokoll og intervju-guideProsjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt som er relatert til 2011/1387a Forventninger til cellegiftbehandling hos pasienter med spredning fra tykktarmskreft som ble behandlet av komiteen i møtet 20. august 2011. Komiteen vedtok da ikke å godkjenne prosjektet. Prosjektet er deretter gjennomgått og revidert. Protokollen er endret og det er laget en ny intervjuguide. Det reviderte prosjektet ble behandlet av komiteen i møtet 8. desember 2011. Den aktuelle studien gjelder pasienter med tykktarmskreft med spredning og en forventet levetid på mer enn tre måneder. I denne behandlingsfasen gis lindrende behandling for å bedre pasientenes livskvalitet. I prosjektet planlegges å intervjue pasientene når aktiv behandling ikke lenger gis. Spørsmål en søker svar på er: Hvordan påvirker kreftbehandlingen synet på livet? Hvordan påvirker kreftbehandlingen forventninger til symptomlindring og leveutsikter? Er det en sammenheng mellom syn på livet og forventninger til behandlingen? Eventuelle resultater fra studien i form av kunnskap skal bidra til å bedre helsepersonellets forståelse av pasientenes opplevelse av sin situasjon og forventningene til ikke-kurativ behandling. Erfaringer tyder på at pasienter lett oppfatter palliativ cellegiftbehandling som kurativ selv om de blir fortalt at den er palliativ. Det planlegges å inkludere ca. 20 menn og kvinner. En onkolog skal kontakte potensielle deltakere. Denne vil ikke få vite om pasienten samtykker. Det er 10 pasienter som får første-linje ikke-kurativ cellegiftbehandling (forventet levetid på 10–30 måneder) og 10 pasienter som får andre-linje ikke-kurativ cellegiftbehandling. Intervjuguiden er pilottestet av 3 pasienter. Forskerne skal i tillegg til intervju hente opplysninger fra pasientjournalen om diagnosen, andre sykdommer, behandling og lignende. Komiteens innvendinger til det foregående prosjektet gikk blant annet ut på at "de spørsmål som skal stilles ifølge intervjuguiden er til dels meget sensitive, de kan virke belastende og oppleves krenkende av enkelte. Et eksempel er at det stilles spørsmål om skyld og skyldfølelse." Videre mente komiteen at "intervjuguiden er utformet på en slik måte at det er risiko for at man ikke vil kunne hente pasientenes opplevelser, men i stedet formidler forskerens oppfatning av hva som kan komme til å skje med pasienten knyttet til sentrale aspekter ved livet", og dessuten heller ikke reflekterer "den ambivalens eller pendling mellom sorg og benekting som preger mennesker i vanskelige situasjoner" og at den derfor "kan derfor oppleves normativ og krenkende." Om endringene i protokoll og i intervjuguide sies det blant annet følgende: "Pasienter som føler behov for en oppfølgingssamtale etter intervjuet, vil få tilbud om å snakke med kreftsykepleieren som pasienten er kjent med. Dersom sykepleieren identifiserer behov for mer spesialisert oppfølging vil hun/han videreformidle det til den rette personen, for eksempel fastlege, onkolog eller andre. Tre ressurspersoner (helsepersonell og kreftpasient) har sett på forskningsspørsmål og intervjuguide, og vurdert at spørsmålene ikke er for sensitive. Pasienten skal ha en forventet levetid på minst 6 måneder og pasientene får forespørsel om inklusjon på et tidspunkt de antas å være minst sårbare i forhold til deres situasjon, dvs. flere uker etter at de har mottatt informasjon om kreftsykdommen og noen uker etter at behandlingen er startet.”
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2293 Prosjektstart: 01.11.2011 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Christian Kersten
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet Sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen vil være en del av jobben til forskerne som blir finansiert av Sørlandet sykehus og Universitetet i AgderForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
20.06.2013 REK sør-øst