Forskningsprosjekt


Helse- og velferdstjenester for kreftrammet ungdom

Prosjektbeskrivelse:
Ungdom rammet av kreft er avhengig av hjelp og ytelser fra ulike helse- og velferdstjenester under og etter avsluttet kreftbehandling. Vi vet lite om hvordan og i hvilken grad behovene for nødvendig oppfølging ivaretas i forhold til at ungdommene skal reintegreres i samfunnet. Mange opplever tjenestetilbudet som fragmentert og lite koordinert. Forskningsprosjektet setter fokus på det offentlige tjenesteapparatets oppfølging av unge kreftrammede. Hensikten er å få økt kunnskap om deres behov for offentlig tjenestetilbud ut fra gruppens egne erfaringer. Datainnsamling utgjøres av spørreskjemaundersøkelse blant unge voksne 18-30 år med kreftdiagnose i tidsrommet 1990-2010, og kvalitative intervjuer med et utvalg av målgruppen og ansatte i tjenesteapparatet. Prosjektet vil gi kunnskap som kan benyttes i videreutvikling og tilrettelegging av et bedre tjenestetilbud, som i større grad legger til rette for ungdoms muligheter til selvrealisering og særlig i forhold til utdanning og jobb.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2250 Prosjektstart: 18.05.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Heidi Jensberg
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

KreftforeningenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2011 REK midt