Forskningsprosjekt


Hashimoto-studien

Vitenskapelig tittel:

Hashimoto's disease - a surgical condition. Effect on antibodies and clinical symptoms.Prosjektbeskrivelse:
Hashimotos sykdom regnes som en autoimmun sykdom som karakteriseres ved en betennelsesaktig reaksjon i thyreoidea med ledsagende hypothyreose. En del av plagene kan lindres ved thyroxintilskudd, men plager som kan ha sammenheng med antistoffproduksjon mot kjertelvev forsvinner ikke av denne behandlingen, men kan reduseres ved operasjon der alt thyreoideavev fjernes. Det er denne hypotesen som skal testes i studien som er inndelt i fire delstudier. I hovedstudien tar en sikte på å gjennomføre en prospektiv randomisert studie for å sammenligne effekten på antistoffproduksjon og symptomer i en gruppe som får operasjon og en gruppe som får vanlig medisinsk behandling, som er standard. Bare pasienter med høye antistofftitrer og som trenger substitusjonsbehandling vil bli inkludert, og disse skal følges i 18 måneder. Delstudie 2 vil undersøke pasienter med moderat sykdomsgrad og typiske symptomer over tid for å beskrive det typiske forløpet av sykdommen. Noen av disse pasientene vil formodentlig utvikle forverring som gjør at de kan inkluderes i hovedstudien. Delstudie 3 vil benytte det vevsmaterialet som fjernes ved operasjon til å undersøke korrelasjonen mellom behovet for thyroxinbehandling og patologiske forandringer i vevet. Her vil man også studere i hvilken grad spesifikke lymfocytter spiller en rolle ved utviklingen av malignitet. Delstudie 4 vil undersøke eventuelle genomiske forandringer hos subgrupper av sykdommen. Her vil blodprøver og vev som fjernes ved operasjon være utgangspunktet. Det er opplyst at det skal benyttes en eksisterende diagnostisk biobank ved patologisk avdeling ved Sykehuset i Telemark og med Bjørn Isfoss som ansvarshavende.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2222 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ivar Guldvog
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den enkelte institusjon bærer kostnadene ved prosjektet som sådan - vanlig klinisk virksomhet. I tillegg vil det bli søkt støtte til PhD kandidat via Helse Vest/UiB.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Seksjon for patologi STHF
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2011 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst