Forskningsprosjekt


Kohort studie av kreftpasienter

Vitenskapelig tittel:
Kreftregisterstudie av pasienter med testikkelkreft, Hodgkin lymfom, brystkreft og cervix-kreft

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en internasjonal studie der kreftregistrene i Danmark, Sverige, Canada, Nederland, Finland og USA bidrar med avidentifiserte opplysninger. Fra Norge inkluderes 165 000 pasienter diagnostisert med testikkelkreft, Hodkins lymfom, brystkreft og livmorhalskreft i perioden 1953 til 2007. Formålet er å se på insidens, overlevelse, dødelighet, dødsårsak, risiko for at pasientene får en ny kreftform og i så fall hvilken kreftform samt når dette skjer, slik at pasientene i fremtiden kan sikres bedre behandling og oppfølgning. Prosjektet skal avsluttes 31.12.2010 og deretter skal datamaterialet anonymiseres. Det blir analysert data fra pasienter uten den enkeltes samtykke, men det er rene registerdata som benyttes. Det gjelder kjernevariabler som er samlet inn under Kreftregisterforskriften og hvor det ikke er krav om informert samtykke. Den enkelte pasient kan verken identifiseres eller påvirkes. Det er datautleveringsenheten som selv står for seleksjon og avidentifisering slik at det ikke vil sendes ut personidentifiserbare data fra Kreftregisteret samt at forskerne ikke vil kunne spore tilbake til pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/803 Prosjektstart: 31.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tom Børge-Johannesen
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst