Forskningsprosjekt


Mentaliseringsevne ved spiseforstyrrelser - Mentaliseringsevne hos pasienter med spiseforstyrrelser før og etter behandling med mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Vitenskapelig tittel:

Impaired mentalizing in eating disorders. Reflective function in patients with eating disorders, before and after treatment with mentalization-based treatment.Prosjektbeskrivelse:
Spiseforstyrrelser kan forbindes med redusert evne til mentalisering, det vil si redusert evne til å gjenkjenne og fortolke egnes og andres tanker og følelser. Formålet med mentaliseringsbasert terapi (MBT) er å øke mentaliseringsevnen. Formålet med dette prosjektet er å uthente pasienter med spiseforstyrrelsers beskrivelser av situasjoner/ hendelser hvor de har opplevd at mentaliseringsevnen har blitt svekket eller sviktet helt. Studien søker å belyse eventuell endring i evne til mentalisering etter behandling med mentaliseringsbasert terapi gjennom at det foretas intervju om mentaliseringssvikt med pasienter i forkant og i etterkant av behandling i en døgnenhet. Studien baserer seg på kvalitative intervju. Prosjektet vil bidra til forståelsen av spiseforstyrrelser i et mentaliseringsperspektiv, beskrive kjennetegn ved mentaliseringsevne og eventuell endring i mentaliseringsevne, og vil derved kunne si noe om mentaliseringsevnens betydning for spiseforstyrrelsesproblematikken
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/2485 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hilde Berit Moen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres foreløpig og frem til 28.08.2012 gjennom lønnsmidler for forsker i 100 % stilling av Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset HF, Bodø.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK nord
22.03.2012 REK nord