Forskningsprosjekt


Beskrivelse av ”ikke – vestlige” kvinner som fødte ved Nordlandssykehuset i perioden-010106-300610: Forhold i svangerskapet, forekomst av svangerskapskomplikasjoner og operative forløsninger.

Vitenskapelig tittel:
Kartlegging av antall innvandrerkvinner som føder ved Nordlandssykehuset, hvilke land de kommer fra, hvilket tilbud de får i svangerskapskontrollen og utfall etter fødsel

Prosjektbeskrivelse:
Både helsemyndighetene og legeforeningen satser på en likeverdig helsetjeneste til alle etniske grupper i Norge. Det er en økende andel kvinner med innvandrerbakgrunn som føder i Norge. I Norge er det gjort noen få studier om dette, hovedsaklig i Østlandsområdet. Studiene tyder på at innvandrerkvinner oftere har svangerskapskomplikasjoner som f eks ekstrem kvalme og oppkast, svangerskapsdiabetes, omskjæring forekommer, de opplever oftere å få et dødfødt barn og får oftere utført keisersnitt enn etnisk norske kvinner. Vi kjenner ikke til hvor mange innvandrerkvinner som føder ved NHLS Bodø/Stokmarknes/Gravdal. Formålet med denne studien er å kartlegge forekomsten av innvandrerkvinner, hvilken svangerskapsomsorg de får, om de opplever komplikasjoner i svangerskapet og utfall etter fødselen. Dette vil gi fødselshjelperne mer kunnskap om denne gruppen kvinner, og vil kunne føre til at gruppen får bedre omsorg og behandling under svangerskap og fødsel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/747 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ellen Blix
Forskningsansvarlig(e):  Mor-barn.klinikken
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord
27.10.2011 REK nord