Forskningsprosjekt


Verdig omsorg i dagliglivet

Vitenskapelig tittel:

Fokus på underernæring hos eldre med kognitiv svikt og demenssykdomProsjektbeskrivelse:
Fire bydeler i Oslo (Alna, Bjerke, Sagene og Søndre Nordstrand) vil i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus kartlegge utbredelse av underernæring hos pasienter med betydelig behov for hjelp fra helsetjenester i kommunehelsetjenesten. Det skal innhentes nye helseopplysninger ved screening av matinntak, vekttap, mobilitet etc. Utvalget i dette prosjektet er hjemmeboende pasienter, fra 67 år og eldre med kognitiv svikt og demens, med mangelfull samtykkekompetanse og som får bistand fra hjemmetjenesten. I alt blir dette 445 pasienter. Begrunnelse for inklusjon, er at vekttap er omfattende for pasientgruppen, og det er ønskelig å gjøre en kartlegging for å kunne styrke og forbedre egen tjeneste.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2589 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: May-Karin Rognstad
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finnansieres gjennom "Midler til samarbeidsprosjekter i praksisfeltet for Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo Kommune".

Totalt tildeles prosjektet med kr. 515.000, (se vedlegg) som fordeles på følgende måte:

De 4 bydelene (Alna, Bjerke, Sagene, Søndre Nordstrand) mottar hver kr. 60.000 som anvendes til frikjøp av 4 koordinatorer i 20% stilling i 6 måneder under innsamling av data i de 4 bydelene.

Høgskolenmottar kr. 275.000 som anvendes til frikjøp av prosjektleder May-karin Rognstad, 10% stilling høst 2011 og 30% vår 2012.

Forskningsdeltaker: Førsteamanuensis Idunn Brekke frikjøpes 10% høst 2011 og 20% vår 2012.

 Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst