Forskningsprosjekt


Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Forventningen er voksende blant brukere om at helsetjenesten i større utstrekning skal legge til rette for avansert kreftbehandling og avansert terminal pleie i lokalsamfunnet. Nasjonale føringer og myndighetskrav trekker i samme retning. Faglig sett og teknologisk er dette ofte mulig. Prosjektets hovedmål: Stimulere til gode, faglige tilbud om cellegiftbehandling og terminal pleie i kommuner med stor avstand til sykehus innenfor en sykestuenær praksis i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Etablere et eget kreftfaglig elektronisk nettverk med deltakelse fra samtlige aktuelle aktører. Arbeide for en systematisk deltakelse fra rehabiliteringstjenesten for å styrke fokus rettet mot funksjonsvurdering, tilrettelegging og tilbud om bredere, individuell oppfølging. Lage en evaluerende artikkel fra prosjektet til Tidsskrift for Den norske legeforening.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/748 Prosjektstart: 01.03.2009 Prosjektslutt: 01.03.2011

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Erik Langfeldt
Forskningsansvarlig(e):  Nordkapp helsesenter
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Sykestueprosjektet i Finnmark (egentlig et utviklingsprosjekt, som blir evaluert, styrt av Helse Finnmark, Helse Nord og sykestuekommunene i Finnmark).
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord