Forskningsprosjekt


Effekt av spesifikke ernæringsstoffer i en klinisk ernæringsdrikk på tidlige stadier av kognitiv svikt

Vitenskapelig tittel:

Effect of clinical nutritional additives in intervention of early cognitive impairment.Prosjektbeskrivelse:
Alzheimers sykdom (AD) rammer hjernen ved dannelsen av en opphopning av proteiner kalt amyloide plakk. Dette oppstår når et naturlig forekommende protein på nervecellene blir delt i småbiter. En av de små proteindelene kalles beta-amyloid og har en spesiell evne til å felles ut i hjernen sammen med andre beta-amyloid proteiner til plakk. Denne prosessen skader over tid nervecellene som slutter å fungere og dør. Oppbyggingen av amyloide plakk er et resultat av endret omsetting av proteinet i hjernen. Fysiologisk er det normalt en balanse mellom dannelse og nedbrytning av beta-amyloid og det antas at mikroglia (hjernens ryddeceller, som er del av monocytt-makrofag-systemet i kroppen, "medfødt immunitet") bidrar til å opprettholde denne balansen ved ”spise” overflødige beta-amyloid proteiner. Formålet med prosjektet er å undersøke om en ny klinisk ernæringsdrikk, Smartfish juice, kan ha en positiv innvirkning på Alzheimers sykdomsprogresjon, ved å bidra til bedre balansering av dannelse og nedbrytning av beta-amyloid. Pasienter i alderen 50-80 år med subjektive eller milde hukommelsesplager som er henvist til hukommelsesklinikken skal inkluderes, mens ektefeller og ansatte ved Ahus forespørres om å delta som kontroller. Til sammen 20 personer -14 pasienter og 6 kontroller – skal inkluderes. Data omfatter kliniske opplysninger fra pasientjournal om gjeldende utredning og/eller behandling, blodprøver og nevropsykologisk testing av kognitive funksjoner. Samtykke innhentes for alle data. Det søkes om å opprette en spesifikk forskningsbiobank ”Effekt av klinisk ernæringsdrikk på tidligere stadier av kognitiv svikt”. Biobanken vil bestå av blodprøver. Ansvarshavende er Tormod Fladby.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2458 Prosjektstart: 15.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tormod Fladby
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er et samarbeid mellom fimaet Smartfish AS og Akershus universitetssykehus. Samarbeidet er regulert via egne avtaler. Smartfish bidrar til prosjektet med næringsjuicen og placebojuicen, samt midler for gjennomføringen av labanlalyser og arbeidskraft.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Materiale fra biobank:
Effekt av klinisk ernæringsdrikk på tidlige stadier av kognitiv svikt
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2012 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst