Forskningsprosjekt


Polynevropati ved Parkinsons sykdom

Vitenskapelig tittel:

Polyneuropathy in Parkinson's disease. A prospective longitudinal study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvor hyppig polynevropati forekommer hos pasienter med Parkinsons sykdom sammenlignet med kontrollpersoner, og å avdekke mulige årsaksforhold mellom Parkinsons sykdom og polynevropati. Parkinsons sykdom er en hjernelidelse, og polynevropati er en sykdom som rammer det perifere nervesystemet. Forskningshypotesen er at det er økt forekomst av polynevropati hos pasienter med Parkinsons sykdom sammenlignet med normale kontroller. Dette kan skyldes behandling med levodopa. Studien skal inkludere 40 parkinsonpasienter som er ubehandlet og nydiagnostisert, så 80 parkinsonpasienter med etablert, behandlet Parkinsons sykdom og 80 kontrollpersoner. Utvalget rekrutteres blant pasienter med Parkinsons sykdom med samtykkekompetanse som kommer til nevrologisk poliklinikk. Kontrollgruppen er planlagt rekruttert blant ektefeller og venner av de inkluderte pasientene og fra foreninger for eldre. Kontrollgruppen skal være alders- og kjønnssammenlignbar med pasientgruppen. Kontrollgruppen skal ha samtykkekompetanse og ikke ha kjent diabetes, B12 mangel, immunologiske sykdommer eller nevrodegenerativ eller nevromuskulær sykdom. Denne gruppen velges for å kartlegge forskjeller i forekomst av polynevropati. Pasienter som har Parkinsons sykdom skal undersøkes 2 ganger med 2 års mellomrom for å kunne evaluere utviklingen av polynevropati over tid. Kontrollpersoner undersøkes 1 gang. Det skal innhentes egenregistrerte opplysninger om helse og sykehistorie samt svares på spørreskjema vedrørende motoriske og funksjonsmessige problemer, kognitiv funksjon og symptomer på polynevropati. I tillegg skal det gjøres gang- og balanseundersøkelse, registrering av smerter og svare på skjema om livskvalitet. Det skal også tas blodprøver, og det skal gjøres ulike nevrofysiologiske undersøkelser. Undersøkelsene vil ta 3-4 timer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1990 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Guido Alves
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelserForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
19.10.2011 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst